آئین نامه ها و کاربرگ ها

دانلود آئین نامه جشنواره علامه طباطبایی(ره)
دانلود کاربرگ معرفی اثر پژوهشی