فرم اثر

راهنمای ارسال اثر به جشنواره استاد مطهری(ره)

۱) انتخاب حداقل یک اثر و حداکثر سه درصد از کل آثار تولید شده در گروه‌های مختلف دستگاه متبوع طی ده سال گذشته منتهی به نخستین دوره جشنواره بر اساس شاخص‌های پیشنهادی[۱]؛
۲) دریافت کاربرگ معرفی اثر از دبیرخانه جشنواره یا از طریق وب‌گاه جشنواره؛
۳) تکمیل کاربرگ معرفی اثر برای هر یک از آثار انتخاب شده به صورت جداگانه؛
۴) ارسال سه نسخه از هر اثر (به ضمیمه فایل الکترونیکی) به همراه کاربرگ تکمیل شده و ضمائم آن (اصل مقالات مستخرج، گواهی‌ها و تأیید‌یه‌ها) به دبیرخانه جشنواره طی نامه رسمی از بالاترین مقام مسئول
دستگاه (که در این نامه می‌بایست تعداد کل آثار تولیدی طی ده سال اخیر و تعداد آثار ارسالی به جشنواره اعلام گردد)؛

[۱]. شاخص‌های پیشنهادی عبارتند از: شاخص‌های ماهوی (ابداع، نوآوری و نظریه‌پردازی / قوت نقد / پاسخ به شبهات / دامنه‌ي نتايج مترتب بر تحقيق / قوت استدلال / قوت طرح معضل و مسئله / كيفيت بيان فرضيه‌ي‌ اثر / كيفيت شرح اصطلاحات و مفاهيم و رعايت تناسب روش تحقيق / پردازش روشمند اطلاعات / رعايت نظم منطقي و چينش علمي مباحث / پرهيز از تكرار و استطراد فاحش محتوایی) و شاخص‌های شکلی (كيفيت استنادها / سلامت، صلابت نثر، فشردگي و گزيده‌نويسي متن / مراعات ادبيات متناسب با موضوع علمي تحقيق / پايبندي به اصول ويرايشي). همچنین تعداد مقالات مستخرج از اثر و کرسی نظریه‌پردازی مرتبط با موضوع پژوهش در انتخاب اثر برگزیده مؤثر خواهد بود.